Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access12 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2007

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

İsrafil Babacan  
XIX. Asır Osmanlı Edebiyatı'nda Milliyetçilik Düşüncesinin Gelişimi ve Şebinkarahisarlı Abdî Bey'in Türklükle İlgili Bir Manzumesi Ss, 1-14
Development of Nationalist Thoughts in the 19th Century Ottoman Literature and a Poem of Abdî Bey of Şebinkarahisar Related with Turkishness

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nadejda Chirli  
Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler Ss, 15-24
The Names Used as Preposition in the Armenian Kipchak

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Durdu Mehmet Burak  
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeni Faaliyetlerinden Kısa Bir Kesit Ss, 25-34
A Profile ot the Armenian Activities Before the World War First

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kader Özlem  
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Romanya'nın Dış Politikasında Batı Dünyası ve Türkiye'yle İlişkiler Ss, 35-47
Relations with the West and Turkey after the Cold War Era in the Foreign Policy of Romania

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Çanlı  
Balkanlardan Muğla'ya Göç ve Sosyo-Ekonomik Değişim Ss, 49-67
Migration from the Balkans to Muğla and Socio-Political Changes

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necmettin Alkan  
Âyânlık'ın Son Dönemlerinde Tipik Bir Örnek; Gümüşhane Sancağı Kürtün-i Zir Kazası Âyânı Süleyman'ın Meselesi Ss, 69-84
A Stereotype for the Last Years of the Ayan Institution: The Case of Süleyman, Âyân of the Aşağı Kürtün County of the Gümüşhane Sancak

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Arslan  
Kalkınma Dinamikleri ve Sorunları Bakımından Kelkit Havzası'nın Genel Bir Sosyolojik Değerlendirmesi Ss, 85-98
A General Sociological Evaluation of the Kelkit River Basin in Terms of Social and Economical Dynamics and Problems

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Sırrı Güner  
Müziğin Tedavideki Yeri ve Şekli Ss, 99-112
Importance of Music in Medical Cure and its Forms

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayten Kaplan  
Etnografik Müzik Araştırması Ss, 113-126
Studies on Ethnograpic Music

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kemal Üçüncü  
Trabzon Yöresi Sözlü Kültür Geleneğinde İcra Töresi ve Ortamı Açısından Kemençecilik Ss, 127-135
Kemence and its Performance in the Tradition of Oral Culture of the Trabzon Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tutku Dilem Kalafat Alpaslan  
Türk Gravür Baskı Sanatının Doğuşu ve Öncü Bir Sanatçı Mürşide İçmeli Ss, 137-145
Birth of the Turkish Graveur Press Arts and a Avangarde Artist: Mürşide İçmeli

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Besim Özcan  
Mehmet İnbaşı: Ukrayna'da Osmanlılar (Kitap Değerlendirme) Ss, 155-158
Mehmet İnbaşı: Ukrayna'da Osmanlılar (Book Reviews)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aça  
Erdoğan Altınkaynak: Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları (Kitap Değerlendirme) Ss, 159-160
Erdoğan Altınkaynak: Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları (Book Reviews)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 270
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri