Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access37 . SayıEditor
Osman KARATAY

Assistant Editor


ANKARA  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Abdullah Üstün  
‘Kargaşa’ Esnasında Tarih Yazmak: Geç Roma Müverrihlerinde İskit ve Hun Etnonimlerinin Kullanımı Üzerine Ss, 1-13
Writing History during the Chaos: Application of the Ethnic Names Scythian and Hun by the Late Roman Historians

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlhan Ekinci  
Karadeniz'de Âyanlar ve Denizcilik Ss, 15-49
Ayans and Maritime in the Black Sea

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rafet Metin  
H.1131-1132/M.1718-1720 Tarihli Amasya Şer'iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi Ss, 51-70
The Introduction and List of Amasya Şer’iyye Notebook Dated as H-1131-1132/M.1718-1720

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ali Yıldırım  
Osmanlı Vilayetlerinde Mesleki-Teknik Eğitimin Gelişimine Bakışlar: Bursa Sanayi Mektebi Ss, 71-90
Perspectives to the Development of Vocational-Technical Education in Ottoman Provinces: Bursa Industrial School

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dr. Hakan ÖZDEN Translator:  
Preparation: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Diplomatik Manevraları Ss, 91-110
The Diplomatic Maneuvers of Turkey in World War II

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Seyfettin Erol - Mehmet Şahin  
Bağımsızlıklarının 20. Yılında Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyon Süreci Ss, 111-136
Integration Process of Turkish Republics in Central Asia and Caucasia in the 20th Anniversary of Independence (1991 – 2011)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oktay Bingöl  
Tarihsel Süreçte Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı Kontrol Stratejilerinde Gelinen Aşama: Başarısızlık ve Terör Ss, 137-158
Present Stage at Russia’s Control Strategies of the North Caucasus in the Historical Process: The Failure and the Terror

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dr. Erjada Progonati Translator:  
Preparation: Etnik Arnavutların Arnavutluk Dış Politikasında Etkisi Ss, 159-182
The Impact of the Ethnic Albanians to the Albanian Foreign Policy

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özgür Kasım Aydemir  
Harnâme’nin Söz Dizimi Özellikleri Ss, 183-197
Syntax Features of Harnâme

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan Özdemir  
Bir Nöbetleşme Hadisesi ve -sA Şart Ekine Yansımaları Ss, 199-207
A Shift Event and the Reflections to the –sA Conditional Suffix

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alaeddin Yalçınkaya  
Book Presentation and Evaluation: Blue Black Sea: New Dimensions of History, Security, Politics, Strategy, Energy and Economy Ss, 209-213
Blue Black Sea: New Dimensions of History, Security, Politics, Strategy, Energy and Economy

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Acar  
Book Presentation and Evaluation: İlya V. Zaytsev, Krımskaya İstoriografiçeskaya Traditsiya XV-XIX Vekov Ss, 215-218
İlya V. Zaytsev, Krımskaya İstoriografiçeskaya Traditsiya XV-XIX Vekov

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yenal Ünal  
Book Presentation and Evaluation: Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Ss, 219-222
Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 230
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri