Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access75 . SayıEditor
Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Assistant Editor
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

İzmir  2022

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Emir Fatih Akbulat Mehmet HACISALİHOĞLU  
İngiliz Gazetelerinde Çerkes Sürgünü Sürecine Dair Söylem: Göç, Sürgün ve Soykırım Kavramlarının Kullanımı Ss, 621-644
The Discourse on the Process of the Circassian Exile in British Newspapers: Use of the Concepts of Migration, Exile and Genocide

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Ali Sağlam  
Türkiye’de Kırsalın Koşullarını Yön Dergisi Üzerinden Okumak Ss, 645-672
Reading the Conditions the Rural Structure in Turkey Through the Magazine ‘Yön’

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Anadolu’nun XI. - XIII. Yüzyıllar Arasındaki Tarihî Coğrafyası Hakkında Bir Kaynak: Dânişmend Gazi Destanı Ss, 673-697
A Source on the Historical Geography of Anatolia Between the 10th and 13th Centuries: The Epic of Danismend Ghazi

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zafer Karademir  
Osmanlı Yeniçağı’nda Toprağa Dayalı Askerî ve Ekonomik Yapının Temsilcileri Olarak Zâimler: Amasya Örneği (1700-1740) Ss, 699-721
Zâims as the Representatives of the Soil-Based Military and Economic Structure in the Ottoman New Age: The Case of Amasya (1700-1740)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Trabzon Vazelon Manastırı Peygamber İlyas Şapeli Duvar Resimleri Ss, 723-761
The Wall Paintings in the Prophet Elias Chapel of the Vazelon Monastery in Trabzon

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şerife Tali İbrahim Eroğlu  
Ordu Etnografya Müzesi'ndeki Osmanlı Dönemi Sikkeleri Ss, 763-798
The Ottoman Coins in the Museum of Ethnography in Ordu

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Halkbilimsel Metaetik Kuram ile Türk Mitolojisinde Zamanda Kalıcı Olmak Etik Değerinin Halk Felsefesi Ss, 799-822
The Folk Philosophy of the of Ethical Value Being Persistent in Time in Turkish Mythology According to the Metaethical Theory of Folklore

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Harezm Bölgesi Kadınlarının Sembolik ve Ritüelistik Giyim-Kuşam Unsurlarına Bir Örnek: Leçek Ss, 823-846
An Example of the Symbolic and Ritualistic Clothing Elements of the Women of the Kharezm Region: Leçek

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fadime Tikbaş Apak  
Lipton Örneğiyle Kültür Kodu ve Glokal Pazarlama İlişkisi Ss, 847-859
The Relation of Cultural Code and Glocal Marketing in the Example of Lipton

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Sezer  
Karadeniz'de Alternatif Bir Turizm Önerisi: Kruvaziyer Turizmi Ss, 861-908
A Suggestion of Alternative Tourism in the Black Sea Region: The Cruise Tourism

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arda Karadavut  
Eski Uygurca Budist Metinlerde “Sonsuz” Kavram Alanı Ss, 909-922
The Concept Field of “Infinite” in Old Uyghur Buddhist Texts

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülşen Özçamkan  
Türkçede Sayı Sözlü Yaş Tamlamaları: Mukaddimetü’l-Edeb’de Hayvan Yaşları Ss, 923-932
Noun Phrases Including Numeral Words in Turkish: The Animal Ages in Muqaddimat al-Adab

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Işılay Işıktaş Sava  
Kırım Tatarcada Moğolca Alıntı Kelimeler Ss, 933-951
Mongolian Loan Words in Crimean Tatar

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muzaffer Uzun  
Bir Üslup Belirleyicisi Olarak Yüklem Eksiltili Cümleler Ss, 953-964
Verb Elliptical Sentences as a Determinant of Style

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Öznur Özdarıcı  
Sabahattin Ali’nin “Hasanboğuldu” Hikâyesindeki Çatışmalar Üzerine Bir İnceleme Ss, 965-974
A Study on the Conflicts in the Story of "Hasanboğuldu" of Sabahattin Ali

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Gür  
Cumhuriyet’in Gölgesinde Osmanlı’yı Hatırlamak: Zeytindağı’nda Özne, İktidar ve Kimlik Ss, 975-987
Remembering the Ottoman Empire in the Shadow of the Rebuplic: Subject, Power and Identity in Zeytindağı

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Andrii Artemenko  
Fenomenolojik Yaklaşımla Bulgakov’un ‘Kaçış’ Eserinde Beyaz Rusların İmgelemindeki İki Şehir: Petersburg ve İstanbul Ss, 989-1003
Two Cities in Bulgakov’s Work ‘On the Run’ from the Perceptions of the White Russians With a Phenomenological Approach: St. Petersburg and Istanbul

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 352
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri