Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


KARADENİZ’İN İNCİSİ SAMSUN’UN, CANİK İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ
Karadeniz Bölgemizin Orta Karadeniz bölümünde, Yeşilırmak ve Kızı-lırmak deltaları arasında yer alan Samsun ili, yalnızca coğrafi açıdan değil, tarihsel ve toplumsal bakımdan da bölgenin en önemli yerleşim birimlerindendir. Bunun da ötesinde Samsun ilimiz, Türk milletinin yirminci yüzyılın başlarında, dünyanın emperyalist güçlerine karşı verdiği amansız ve onurlu mücadelenin de en önemli sembollerin-dendir. Bu bağlamda Samsun, Milli Mücadele’deki yeri ile de yakın si-yasi ve toplumsal tarihimiz açısından hayati bir önem taşır. Canik de, Samsun’un toplumsal ve siyasal yapısı içinde, önemi her ge-çen gün artmakta olan bir şehrimizdir. 2015 yılı TÜİK-ADNKS verile-rine göre, 2014 yılı itibariyle Canik’te toplam 95.560 kişi yaşamakta-dır. Bu nüfusun 48.291’ini erkekler ve 47.269’unu kadınlar oluştur-maktadır. Bu çalışmada, Canik ilçesinin nüfusunun sosyolojik açıdan incelen-mesi hedeflenmiştir. Sosyolojik bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek olan araştırmada, temel veri kaynağı olarak TÜİK verileri kullanıla-caktır. Ağırlıklı olarak arşiv taraması ve ikincil veri analizi tekniğinin kullanılacağı çalışmada, TÜİK’in yanı sıra, öteki kurum ve kuruluşla-rın arşiv, kayıt, belge ve veri setlerinden de faydalanılacaktır. Bu veri-ler, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Canik şehrinin demografik yapısı, sosyolojik açıdan tahlil edilecektir. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların Samsun ili ve Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışılacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Samsun, Canik, Canik’in Demografik Yapısı, Canik’in Demografik Yapısının Sosyolojik Analizi, Orta Karadeniz Bölgesi, Demografik Yapı.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 276
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri