Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKARADENİZ’İN İNCİSİ SAMSUN’UN, CANİK İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ
(Sociological Analysis of the Demographic Structure of Samsun-Canik )

Author : Ali Arslan    
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 51
Page : 317-335


Özet
Karadeniz Bölgemizin Orta Karadeniz bölümünde, Yeşilırmak ve Kızı-lırmak deltaları arasında yer alan Samsun ili, yalnızca coğrafi açıdan değil, tarihsel ve toplumsal bakımdan da bölgenin en önemli yerleşim birimlerindendir. Bunun da ötesinde Samsun ilimiz, Türk milletinin yirminci yüzyılın başlarında, dünyanın emperyalist güçlerine karşı verdiği amansız ve onurlu mücadelenin de en önemli sembollerin-dendir. Bu bağlamda Samsun, Milli Mücadele’deki yeri ile de yakın si-yasi ve toplumsal tarihimiz açısından hayati bir önem taşır. Canik de, Samsun’un toplumsal ve siyasal yapısı içinde, önemi her ge-çen gün artmakta olan bir şehrimizdir. 2015 yılı TÜİK-ADNKS verile-rine göre, 2014 yılı itibariyle Canik’te toplam 95.560 kişi yaşamakta-dır. Bu nüfusun 48.291’ini erkekler ve 47.269’unu kadınlar oluştur-maktadır. Bu çalışmada, Canik ilçesinin nüfusunun sosyolojik açıdan incelen-mesi hedeflenmiştir. Sosyolojik bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek olan araştırmada, temel veri kaynağı olarak TÜİK verileri kullanıla-caktır. Ağırlıklı olarak arşiv taraması ve ikincil veri analizi tekniğinin kullanılacağı çalışmada, TÜİK’in yanı sıra, öteki kurum ve kuruluşla-rın arşiv, kayıt, belge ve veri setlerinden de faydalanılacaktır. Bu veri-ler, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Canik şehrinin demografik yapısı, sosyolojik açıdan tahlil edilecektir. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların Samsun ili ve Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışılacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Samsun, Canik, Canik’in Demografik Yapısı, Canik’in Demografik Yapısının Sosyolojik Analizi, Orta Karadeniz Bölgesi, Demografik Yapı.

Abstract
Samsun is located within the Central Black Sea Region. It takes place between Yeşilırmak and Kızılırmak deltas. Samsun province is one of the most important settlement of the region not only geographically, but also historically and socially. Furthermore, Samsun also has a very special place within the Turkish national history. It symbolizes the beginning of the Turkish Independence Movement. Canik is one of the most populous and the most important districts of the Samsun province. According to the Official data of TSI, Canik has a population of 95.560 people within the year of the 2014. The size of the female population is 47.269 people. The remaining 48.291 are male. The age groups of the 15-19 and 30-34 constitute the largest age group within in the population of Canik. It has crucial importance to know the demographic structure of society in order to better understanding the social structure of the society and to take better decisions in the future. In light of this determination, it was aimed to analyse demographic structure of Canik within this paper. A sociological perspective was used to realise the aim. Official data of TSI were used as the main data source. In addition to that, the archives, records, and data sets of the other institutions were used in the paper. The secondary data analysis and the archive research techniques were applied for the analysis. <

Keywords
Samsun, Canik, Demographic Structure of Canik, Sociological Analysis of the Demographic Structure of

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 184
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri