Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступYerel Paydaşların Ekoturizm Algısı ve Görüşleri: Ordu İli Örneği
(Ecotourism Perception and Opinions of Local Stakeholders: The Case of Ordu )

Author : Bayram Kanca  Semih Saraçoğlu  
Type : Copyright
Printing Year : 2022
Number : 76
Page : 1293-1309


Özet
Bu çalışmanın amacı, Ordu ilinin ekoturizm kapsamındaki mevcut durumunu, ekoturizm olanaklarını, ekoturizmde sahip oldukları fırsatları, hedef pazarlarını, bu pazarlardaki paylarının nasıl arttırabileceğini belirlemektir. Çalışmada araştırma sorularına derinlemesine cevap bulabilmek için sosyal bilimlerde oldukça yaygın olarak kullanılan nitel (kaliatif) araştırma yöntemi ve betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma verileri 2021 yılı Aralık ayında yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Ordu ilinin doğal alanları ön plana çıkartan, çeşitli etkinlikler ile kültürel ve tarihi unsurları içerisinde barındıran turizm aktivitelerinin gerçekleştirildiği bir destinasyon olduğu belirlenmiştir. Ordu ilinin ekoturizmdeki güçlü yönlerinin, sahip olduğu çekicilikler, şehrin sahip olduğu olanaklar, coğrafi şartları, ekoturizm potansiyeli ve destinasyon imajının olması, mutfak kültürü ve ekonomik faydası; zayıf yönlerinin ise, altyapı ve üstyapı sorunları, sektörel problemlerin olması, doğal alanların tahribatı, pazarlama ve imaj sorunları, coğrafi sorunlar ve kamu ile iş birliği sorunları olduğu tespit edilmiştir. Ordu ilinin ekoturizmdeki fırsatları, yatırımcı kuruluşların yönelimleri ve Ordu ilindeki olanaklar; tehditlerinin ise siyasi ve sektörel problemler olarak tespit edilmiştir. Ordu ilinin ekoturizm kapsamında pazar payının büyütülmesi için pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, paydaşların iş birliği yapması ve stratejik planlamaların gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Yerel Paydaşlar, Ordu.

Abstract
The goal of the study is to specify target markets and how they can increase their shares in these markets, the ecotourism possibilities, opportunities they have in ecotourism and the current status of Ordu province within the scope of ecotourism. In the study, the qualitative research method and descriptive research method which are used pretty common in social sciences for finding in-depth answers to research questions were used. The study data were collected by semi-structured interview technique in December 2021. The collected data were analyzed by content analysis technique. As a result of the study, it has been determined that Ordu is a destination that brings natural areas to the fore, and tourism activities that include various activities and cultural and historical elements. It has been detected that the strengths of Ordu in ecotourism are its cultivation, the city's opportunities, geographical conditions, ecotourism potential and destination image, culinary culture and economic benefits; the weak points are infrastructure and superstructure problems, sectoral problems, destruction of natural areas, marketing and image problems, geographical problems and cooperation with the public. It was detected that the opportunities of the province of Ordu in ecotourism are the orientation of the investor organizations and the possibilities in the province of Ordu; threats are political and sectoral problems. In order to increase the market share of Ordu within the scope of ecotourism, marketing and promotion activities were determined as eliminating infrastructure and superstructure problems, increasing service quality, cooperation of stakeholders and realization of strategic planning.

Keywords
Ecotourism, Local Stakeholders, Ordu.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 777
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 21016

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri