Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ76 . SayıEditor
Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Assistant Editor
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

İzmir  2022

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Muharrem Ekşi Derya Büyüktanır KARACAN  
Çatışma ve Çatışma Sonrası Alanlarda Çok Paydaşlı Girişimlerin Rolü: Suriye Mülteci Krizi Örneği Ss, 1005-1024
The Role of Multi-Stakeholder Initiatives in the Conflict and Post-Conflict Areas: The Case of the Syrian Refugee Crisis

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yalçın Sarıkaya Mustafa Kemal Öztopal  
Türkiye’nin Enerji Öbeği Olma Stratejisinin Doğal Gaz Sektörü Bakımından Değerlendirilmesi Ss, 1025-1041
An Evaluation of Turkey’s Strategy for Being an Energy Hub from the Aspect of Natural Gas Sector

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ozan Tuna  
Alman Kaynaklarına Göre Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Romanya Ordusunun Askerî Kapasitesi ve Köstence Limanı’nın Stratejik Önemi Ss, 1043-1056
The Military Capacity of the Romanian Army Before the First World War and the Strategic Importance of the Port of Constanta According to German Sources

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur Çapar Levent Düzcü  
Buharlı Gemi Çağında Osmanlı Gemi İsimleri Üzerinden Gelenekten Moderniteye Geçişi Okumak Ss, 1057-1073
Reading the Transition from Tradition to Modernity Through the Ottoman Ship Names in the Steamship Age

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Meltem Akıncı  
Tuna Bulgar Kent Mimarisi: Pliska (681-893) Ss, 1075-1096
Urban Architecture in the Danube Bulgaria: Pliska (681-893)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Haşim Özel  
Kimek-Kıpçak Etnik Oluşumunda Moğol Kökenli Unsurlar Ss, 1097-1108
Mongolian Elements in the Ethnic Formation of the Kimek-Kipchaks

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan Uyğur  
1595 Tarihli Defter-i Mufassal-ı Livâ-i Ahısha’daki Moğolca Kişi Adları Üzerine Ss, 1109-1134
On Mongolian Personal Names in Defter-i Mufassal-ı Lıvâ-ı Ahısha, Dated 1595

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkadir Öztürk Hüseyin Yıldız - Sultan Betül Tikence  
Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’l Mülûk Hikâyesi, Mecâlisü’n-Nefâ'is ve Tezkire-i Evliyâ Eserlerinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi Üzerine Notlar Ss, 1135-1142
Some Notes on the Syntactic Comparison of the Works "Seyfu'l Mulûk" Story Written in Chagatai Language in the Uyghur Alphabet, "Mecâlisu'n-Nefâ'is" and "Tezkire-i Evliyâ"

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seçil Hirik  
Soru Tümceleri Üzerinden Nezaket Stratejisi Kurma Ss, 1143-1178
Building a Politeness Strategy Through Questions

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Çiğil  
Seri Fiil-Birleşik Fiil İlişkisi ve Türkçedeki Görünümü Ss, 1179-1197
The Relationship Between Serial Verbs and Compound Verbs and Its Appearance in Turkish

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Keskin  
Dede Korkut Oğuznamelerinde Savaş Stratejileri Ss, 1199-1215
War Strategies in the Dede Korkut Oghuznames

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fuzuli Bayat  
Folklorlaşan Ritual-Mistik Xarakterli Şəbih Teatrı Ss, 1217-1232
The Shabih Theater With Its Folklorized Religious-Mystic Character

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra Elmacıoğlu  
Rus Edebiyatında Tarihî Kültürel Bir Sembol Olarak Yatağan Kılıcı Ss, 1233-1243
The Yataghan Sword as a Historical Cultural Symbol in the Russian Literature

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükrü Fatih Ülken  
Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Yazmaları 361 Numarada Kayıtlı Bir Mükeyyifat Münazarası Ss, 1245-1259
A Manuscript on the Debate of Pleasurable Substances Registered at No. 361 in the Tercuman Folder of the Suleymaniye Library

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Oruç  
Kırmızı Saçlı Kadın Romanında İktidarın Kuyusunu Kazmak Ss, 1261-1272
Digging a Pit for Power in the Novel “Kırmızı Saçlı Kadın”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Can Doğan Koray İlgar  
Emektar Bir Türk Halk Müziği Sanatçısı: Emin Aldemir Ss, 1273-1292
A Veteran Performer of the Turkish Folk Music: Emin Aldemir

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram Kanca Semih Saraçoğlu  
Yerel Paydaşların Ekoturizm Algısı ve Görüşleri: Ordu İli Örneği Ss, 1293-1309
Ecotourism Perception and Opinions of Local Stakeholders: The Case of Ordu

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz Melanlıoğlu  
Kovid-19 Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Tutum ve Kaygısıyla İlişkisi Ss, 1311-1330
The Relationship of Fluent Reading Skills of Secondary School Students With Reading Comprehension, Reading Attitude and Anxiety During the Covid-19 Process

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 89
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri