English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Üniversite Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısı: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
(Citizenship Perception of University Students: the Gümüşhane University Sample )

Yazar : Muammer Ak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 57
Sayfa : 153-170


Özet
Bu çalışmada Üniversitede okuyan öğrencilerin vatandaşlık algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılanların %54,2’si kadın, %45,8’i erkektir. Araştırma kapsamında Gümüşhane Üniversitesi’nde, farklı bölüm ve sınıflarda, okuyan öğrenciler arasından basit tesadüfü örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen 251 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın saha çalışması Aralık 2017’de yapılmıştır. Araştırma tarama modeline uygun şekilde tasarlanmıştır. Makale temelde, “toplumun en yüksek eğitimli grubu olan üniversite öğrencilerinin vatandaşlık algıları ne düzeydedir ve toplumun diğer kesimlerinden farklı mıdır?” sorusuna cevap aramaktadır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin hayat tarzı, kimlik algısı, geleceğe bakış, insanlar hakkındaki düşünceleri, siyasi katılım düzeyleri ve vatandaşlık algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların çoğunluğu kendini hayat tarzı bakımından geleneksel muhafazakâr olarak tanımlamıştır. Araştırmaya katılanların çoğunluğu, mutlu olduğunu ve geleceklerini iyi gördüklerini ifade etmiştir. Katılımcılar için, uğruna mücadele etmeye değen şeylerin ilk sırasında vatan-millet-bayrak-devlet gelmektedir. Araştırmanın başka bir tespiti ise, katılımcılar genel ve yerel seçimlerde her zaman oy kullandıklarını ifade etmişlerdir. Herhangi bir dernek, vakıf ve sivil topluma üye olma düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Siyasi katılım daha çok seçimlerde oy kullanmak şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsurun toprak-vatan birliği olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından birinin de katılımcıların yarısının siyasete etki yapabileceğini düşünmüyor olmasıdır. Araştırmaya göre, katılımcıların kendi hakları ihlal edildiğinde buna yüksek oranda (%86,9) tepki gösterdikleri ancak, başkalarının hak aramak için yaptığı bir eyleme destek konusunda ise büyük oranda (%74,1) tepkisiz kaldıkları görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin en önemli ilk üç sorunu, terör, adaletsizlik ve eğitimdir; ayrıca, katılımcıların büyük bir oranı (%74,5) insanların güvenilmez olduğunu düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Vatandaşlık, Ulus Devlet, Vatandaşlık Algısı, Kimlik, Öğrenci

Abstract
In this study, it was tried to measure the citizenship perceptions of the students studying at University. 54.2% of the participants were female, 45.8% were male. In the study, 251 student questionnaires were applied among students in different departments and classes in Gümüşhane University using simple random sampling method. The fieldwork of the research was carried out in December 2017. The research was designed in accordance with the screening model. Essentially, the article is seeking answers to the question "what are the perceptions of citizenship of university students, the highest educated group in the society, and are they different from other segments of society?" In the research, it was tried to determine the life style, identity perception, future outlook, people 's thoughts, political participation levels and citizenship perceptions of university students. According to the results of the research, the majority of participants identified themselves as traditional conservatives in their lifestyle. The majority of those surveyed stated that they are happy and that they see their future well. For the participants, the first thing that is worth fighting for is the nation-nation-flag-state. Another finding of the survey was that the participants were always voting in general and local elections. It is seen that the level of being a member of any association, foundation and civil society is low. Political participation is mostly about voting in the elections. According to the survey, Turkey is understood that the unity of the motherland's territorial-most important factor that holds together. According to the survey, Turkey is understood that the unity of the motherland is the most important factor that holds together. One of the remarkable results of the research is that half of the participants do not think that they can make political influence. According to the survey, participants were responding highly (86.9%) when their rights were violated, but others appeared to be unresponsive in response (74.1%) to an action support call. According to the survey, the top three of Turkey's most important problem of terrorism is injustice and education. In addition, a large proportion of participants (74.59%) think that people are unreliable.

Keywords
Citizenship, Nation State, Perception of Citizenship, Identity, Student

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com