English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İlk Vilayet Salnamesi Olan 1283 (1866-1867) Tarihli Salnameye Göre Bosna’nın İdarî Yapısı
(Administrative Structure Of The Bosnia By The Bosnia Annual That First Annual Of Province Date Of 1283 (1866-1867) )

Yazar : Zemzem Yücetürk    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 59
Sayfa : 205-231


Özet
Öz: Türkçede yıllık anlamına gelen ve diğer bir ismi de “nevsal” olan salname kelimesi, Farsça “sal” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Resmî salnameler devlet, vilayet ve nezaret salnameleridir. Osmanlıda ilk devlet salnamesi 1847 yılından itibaren çıkarılmış, 1922’ye kadar da yayınlanmasına devam edilmiştir. Osmanlıda vilayet salnamesi ise ilk defa 1283 (1866-67) yılında Bosna’da yayınlanmıştır. Daha sonra Halep (1284), Konya (1285), Suriye (1285) ve Tuna (1285) salnameleri yayınlanmıştır. Beyrut vilayeti tarafından 1333-1335 (1915-1917) yıllarında ve Bolu livası tarafından 1337-1338 (1921-1922) yıllarında çıkarılan salnameler ise Osmanlı Devleti’nde çıkarılan son vilayet salnameleridir. Resmî salnamelerden nezaret salnameleri ise 1282-1326 (1865-1908) yılları arasında çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti’nde bazı özel kurum ve kişilerin çıkardığı salnameler de özel salnameler grubuna girmektedir. Bunlardan ilki Ali Suavi tarafından “Türkiye” adıyla 1288 (1871)’de Paris’te çıkarılmıştır. Olayların tarihleriyle birlikte tutulduğu salnameler, genelde Osmanlı Devleti’nin ve özelde bu devletin vilayetlerinin iktisadî, siyasî, askerî ve idarî yapısı hakkında araştırmacılara geniş bilgi sunmaktadır. İşte biz bu çalışmada 1283 (1866-67) tarihli ilk vilayet salnamesi olan Bosna salnamesine göre Bosna’nın idarî yapısını ele aldık.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Vilayet, Bosna, Salname, İdarî Yapı.

Abstract
Annual Word meaning almanac in Turkish and also other name “new year” occurred than words of “year” with “letter” in Persian. Annuals is divided into two as public and private annuals. Public annuals are annuals of state, province and supervision. The first annual of state in Ottoman has published since 1847, has continued to be published until 1922. İf the annual of province in Ottoman was published first time in Bosnia in the year 1283(1866-67). Annuals of Halep (1284), Konya (1285), Syria (1285) ve Danube (1285) were published later. İf annuals were published by Beirut province in 1333-1335 (1915-1917) and Bolu starboard 1337-1338 (1921-1922) are last annual of province published in Ottoman State. İf annuals of supervision which is the official annuals are published in between 1282-1326 (1865-1908). Annuals were published by Some private institutions and individuals in Ottoman also enter to group of special annuals. The first of these was published by Ali Suavi “Turkey” with name in Paris 1288 (1871). Annuals writed with dates of events, offer wide knowledge to researchers about economic, political, military and administrative structure of Ottoman State in general and province of this state in private. We taked to administrative structures of Bosnia according to the annual of Bosnia which is the first province annual dated 1283 (1866-67).

Keywords
Ottoman State, Province, Bosnia, Annual, Administrative Structures

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com