English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Nahçıvan'da Pedagojik Eğitimin Gelişiminde Ordubad İlkokulu’nun Rolü
(The Role of Ordubad Primary School in the Development of Pedagogical Education in Nakhchivan )

Yazar : Taleh Halilov    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 63
Sayfa : 467-474


Özet
Bugün, ulusal eğitim sistemimizin Ordubad bölgesindeki gelişimi araştırılması, tarihi sosyo-kültürel kaynaklarımızın araştırılmasında çok önemli bir faktör olarak özel bir öneme sahiptir. Ordubad da okul ve pedagojik fikrin gelişme aşamalarını, onun spesifikasını araştırıp ortaya çıkarmak, tüm ülke pedagojik fikrinde yeri ve konumunu belirlemek birçok açıdan önem kazanıyor. Evvela ona göre ki, Ordubad ilköğretim okulundaki eğitim tarihinin ilerici temelde gelişimini ve bu gelişime etkin faktörleri, eğitim alanında verdiği epidural açığa çıkarmak günümüzün, zamanında pedagojik düşünce tarihi için güncellediği meselelerdir. Ordubad da terbiye ve eğitim tecrübesi tarihi özelliklere sahiptir. Bu bölgede oluşan okul ve pedagojik fikir tüm Azerbaycan pedagojik düşünce tarihinin bir parçasıdır. Bu eğitim ve yetiştirme tecrübesi öncelikle bölgenin kökleri ve yerli halklarının azerbaycanlı türklerin ulusal ve kültürel özelliklerine göre şekillenir. Ordubad ilkokulu XX yüzyılın başlarında Azerbaycan'daki ilk Rus devlet okullarından biridir. Bu okulun Nahçivan şehrinin Azerbaycan'ın sosyal-kültürel ortam merkezlerinden biri olarak oluşumu ve gelişiminde, bölgede öncü pedagojik fikirlerin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Ordubad ilkokulu şehrin sosyal-kültürel hayatının yenilik belirtileri, ilerici içerik nitelikleri ile zenginleşmesi ve gelişmesi, bölgede yeni-yeni okulların açılmasına olumlu etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Nahçivan, Ordubad, ilkokul, eğitim, okul, sınıf, öğretmen, öğrenci

Abstract
Today, the development of our national education system in the Ordubad region has a special importance as a crucial factor in the research of our historical socio-cultural resources. In Ordubad, it is important in many ways to explore the developmental stages of the school and pedagogical idea, to explore its specificity, and to determine its place and position in the whole country's pedagogical idea. According to him, to make progress on the progressive basis of education in Ordubad elementary school and the factors influential on this development, the epidural it gives in the field of education are the issues that have been updated today, and are the issues that have been updated for the history of pedagogical thinking in time. Ordubad also has historical features of training and training experience. The school and pedagogical ideas in this region are all part of the history of Azerbaijani pedagogical thought. This training and training experience is primarily shaped by the national and cultural characteristics of the Azerbaijani Turks and the roots of the region. Ordubad primary school is one of the first Russian public schools in Azerbaijan at the beginning of the XX century. This school played an important role in the formation and development of the Nakhchivan city as one of the centers of social-cultural environment of Azerbaijan and spreading the pedagogical ideas in the region. Ordubad primary school has a positive effect on the social-cultural life of the city with its signs of innovation, its enrichment and development with progressive content qualities, and the opening of new-new schools in the region.

Keywords
Nakhchivan, Ordubad, elementary, education, school, class, teacher, pupil

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com