English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

E-Devlet’in Yönetişim Bağlamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of E-Government in the Context of Governance )

Yazar : Turan Şener  Nezihe Ülkü Eren  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 72
Sayfa : 863-873


Özet
Kamu yönetiminde dönüşüm, 1980’li yıllarla birlikte yaşanmaya başlamıştır. Devletin gerek rolü gerekse yapısı ve işleyişi bu yıllar itibariyle sorgulanma sürecine girmiştir. Kamunun yönetim anlayışındaki bu dönüşüm, geleneksel kamu yönetimi anlayışından yeni kamu işletmeciliği anlayışına ve buradan da çağdaş yönetişim anlayışına doğru gerçekleşmiştir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı, özünde, devletin özel sektör ilke ve araçları ile yönetilmesinin mümkün olduğu düşüncesini ileri sürmektedir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı, özel sektörün etkinlik, verimlilik, ekonomiklik gibi ilkelerinin devletin işleyişinde etkili olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yönetişim anlayışı ise 1990’lı yıllarda devletin yeniden sorgulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yönetişim ile birlikte, devletin yanında sivil toplumun ve piyasanın, özel sektörün, olduğu çok aktörlü bir yönetim yapısı oluşturulmak istenmektedir. Kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, eşitlik, katılımcılık sağlanmak istenmektedir. 2000’li yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takiben oluşan yeni medya teknolojileri, beraberinde e-Devletin de ortaya çıkışında etkili olmuştur. Devlet, bu alanlarda yaşanan gelişmelere elektronik devlet (e-Devlet) uygulamaları ile yanıt vermiştir. E-Devlet de çok aktörlü bir yapıyı içermektedir. Bunun yanı sıra etkinliğin, şeffaflığın, açıklığın, hesap verebilirliğin, vatandaş odaklılığın, katılımcılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada yeni medya teknolojileri, yönetişim anlayışı ve e-Devlet kavramı üzerinde durulmaktadır. E-Devletin vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı olarak yönetişim bağlamında değerlendirilmesi, çalışmanın temel amacını oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yeni Medya, Vatandaş Odaklı Yönetim, Yönetişim, E-Devlet

Abstract
Transformation in public administration began in 1980s. Those were the years when the role, structure and functioning of the state started to be questioned. The management understanding of the public sector has evolved from traditional public administration to new public management understanding and from there to the contemporary governance understanding. The new public management understanding is based on the idea that the state can be managed, essentially, with the principles and tools of the private sector. The new public management approach aims to introduce private sector concepts of effectiveness, efficiency and being economical in the functioning of the state. Governance approach, on the other hand, emerged in 1990s, when the functioning of the state was open to a new round of questioning. With governance, the aim is to create a multi-stakeholder management structure where the state is accompanied by the civil society, markets and the private sector. The objective is to achieve effectiveness, efficiency, transparency, openness, accountability, participation and equality in public management. In the years 2000, the emergence of new media technologies triggered by the advances in information and communication technologies laid the foundation for the emergence of e-Government. The state responded to the developments in this area by introducing e-Government applications. E-Government is also a multi-faceted structure. It aims to achieve effectiveness, transparency, openness, accountability, citizen-centered practices and participation. This study focuses on new media technologies, governance approach and e-Government. The main objective of the study is to evaluate e-Government from the perspective of governance, which is a new management understanding.

Keywords
New Media, Citizen Centered Management, Governance, E-Government.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "72. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 72. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com