English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Müze Olarak İşlevlendirilen Anıtsal Yapıların Trabzon Kızlar Manastırı Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi
(An Evaluation of Monumental Buildings Reused as a Museum on the Example of the Kızlar Monastery in Trabzon )

Yazar : İzzettin Kutlu  İrem Bekar  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 147-165


Özet
Anıtsal yapılar, var olduğu yıldan itibaren bölgenin kültürü, mimarisi, yaşayış biçimi gibi birçok bilgiyi barındıran önemli kültür varlıklarıdır. Zaman içerisinde kullanıcı profilinde meydana gelen değişiklikler sonucu, bu yapılar aynı işlevle korunarak restore edilebildiği gibi tamamen bakımsız kalarak yıkılabilmekte veya dönemine ayak uydurabilmeleri adına yeniden işlevlendirlebilmektedir. Çalışmanın amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde sıklıkla tercih edilen bir kullanım türü olan müze işlevi üzerine değerlendirme yaparak 2021 yılı içerisinde açılışı gerçekleşen Trabzon Kızlar Manastırı'nın dönüşümündeki olumlu ve olumsuz yaklaşımları belirlemektir. Bu bağlamda, çalışmanın yöntemi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, veri toplama yöntemi sonucu mevcut literatür taranarak ve arşiv kayıtları incelenerek çalışmada kullanılacak bilgiler elde edilmiş ve sonrasında çalışma alanında yerinde incelemeler yapılarak güncel durum kayıt altına alınmıştır. İkinci aşamada ise yapının müze olarak yeniden işlevlendirilmesi mekânsal/işlevsel, çevresel, sosyokültürel ve ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularında ise manastır yapısının, dönüşüm sürecine ait olumlu ve olumsuz yaklaşımlara yer verilmiştir. Çalışmada, anıtsal yapılarda, çevre ile ilişkili ve uyumlu bir yeni işlevin seçilmesi, devamlılığı olan bir koruma yaklaşımın gerçekleşmesine ve bölgenin kültür turizmine katkıda bulunacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarihi yapı, yeniden işlevlendirme, restorasyon, Kızlar Manastırı

Abstract
Monumental buildings are important cultural assets that contain a lot of information about the culture, architecture, way of life of the region. As a result of changes in the user profile over time, these buildings can be restored by maintaining them with the same function, as well as they can be completely destroyed without maintenance or re-using so that they can keep up with their era. The aim of the study is to evaluate the museum function, which is a frequently preferred type of use in the re-using of historical buildings, and to determine the positive and negative approaches in the transformation of Trabzon Kizlar Monastery, which was opened in 2021. In this regard, the method of the study consists of two stages. At the first stage, as a result of the data collection method, the information to be used in the study was obtained by investigating the existing literature and examining the archive records, and then the current situation was analyzing by conducting on-site examinations in the study area. In the second stage, re-using of the building as a museum was evaluated in terms of spatial/functional, environmental, sociocultural and economic aspects. In the findings of the study, positive and negative approaches related to the transformation process of the monastery were included. In the study, it was concluded that the selection of a new function related to the environment and compatible with monumental buildings will contribute to the realization of a conservation approach with continuity and cultural tourism of the region.

Keywords
Historical building, re-using, restoration, Kizlar Monastery

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "79. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 78. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com