English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi
(The Mass Migration in 1952-67 from Yugoslavia-Macedonia to Turkey & The Part of Immigrants in Bursa )

Yazar : Halim Çavuşoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 10
Sayfa : 107-147


Özet
Türkiye, "İmparatorluk"un çöküşünden batışına, "Cumhuriyet'in doğuşundan yükselişine, Balkanlar, Kafkasya ve Kırım'dan Bulgaristan'a, 1785'ten 1989'a, "kitlesel" göçler alan bir "göçmen ülkesi" haline gelmiştir. Balkanlar'm 'Yugoslavya-Makedonya" bölgesinden Türkiye'ye son "kitlesel" göç hareketi ("Türk soyundan olan veya Türk kültürüne bağlı bulunan" ölçütüne göre) 1952 ile 1967 arasında gerçekleşmiştir. Bursa bu son göçmenlerin birçoğu için başlıca çekici merkez olmuştur. Bu araştırmada kuramsal kısmın yanısıra, tamamlayıcı uygulamalı kısım olarak, Bursa'da yerleşik 195 hane "örnek" seçilmiştir. Veriler, hane reislerine uygulanan anket ve görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlemesi, Bursa'daki göçmen kesiminin "içe kapalı" yapısını, dışagöç ettiği "ekolojik-tabii" ve "sosyal" çevrelere benzerlik gösteren Marmara Bölgesi'ndeki Bursa'ya yerleşmenin bir sonucu olarak, ilk kuşakta koruduğunu, göçten önce "Türkçe anadili" esasında başlamış olan bütünleşme sürecini devam ettirdiğini, ikinci kuşağın yükselmesiyle birlikte ise, diğer Balkan göçmenleri başta olmak üzere yerli halkla ve "coğrafi-kültürel" benzerlik ve yakınlık mesafesindeki ailelerle (biyolojik ve kültürel) bütünleşme sürecine girdiğini göstermiştir.<

Anahtar Kelimeler
Yugoslavya, Makedonya, Kosova, Göçmenler, Bursa.

Abstract
Since the "Empire"s collapse to downfall, Republic's raising to increase, from Balkans, Caucasus and Crimea to Bulgaria, from 1785 to 1989, Turkey became an "immigration country" as an importer of "mass" migrations. The recent "mass" migration movement to Turkey (according to criteria of "who has Turkish origin or who hangs on the Turkish culture") was between 1952 and 1967. Bursa has been the principal attracting center for a good many of those recent immigrants. I this research in addition to theoretical, as the complementary practical part, "sample" was taken the residents of 195 houses in Bursa. Data were collected through questionnaires and interviews by household heads. Data analysis showed that, the part of immigrants in Bursa has preserved it's "inward-covered" structure on the first generation as a result of being settled in Bursa of Marmara Region, which presents similarity to "ecological-natural" and "social" environments which it has emigrate. It has continued the process of integration on the basis of "Turkish mother tongue" which was started before emigration. And with the rise of second generation, it entered to (biological and cultural) integration process with the native people and the families in "geographical-cultural" similarity and proximity distance, come first the other immigrants from the Balkans.<

Keywords
Yugoslavia, Macedonia, Kosovo, Immigrants, Bursa.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com