English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kırmızı Saçlı Kadın Romanında İktidarın Kuyusunu Kazmak
(Digging a Pit for Power in the Novel “Kırmızı Saçlı Kadın” )

Yazar : Osman Oruç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 76
Sayfa : 1261-1272


Özet
1970’li yıllardan, 1940’lı yıllarda daha çok sınıf çatışmalarının ele alınmaya başlandığı döneme kadar Türk romanının tematik anlamda başlıca gündemini teşkil eden Doğu-Batı meselesi, Orhan Pamuk’un ilk romanından itibaren hemen bütün romanlarında üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Coğrafi ve kültürel olarak Doğu-Batı arasında arafta bir konumda olmanın koşullarını tecrübe eden Türk toplumunun gerçeğini romanlarında işleyen Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın romanını da biri Doğu’ya diğeri Batı’ya ait iki metinden hareketle inşa eder ve romanın kurgusunu Doğu ve Batı düşüncesinin iktidar-özne arasındaki ilişkiye yüklediği anlam ve bu iki olgu karşısındaki tutumları ekseninde tasarlar. Romanda baba/oğul, usta/çırak sembolleri üzerinden ele alınan iktidar ve özne arasındaki ilişki, Doğu ve Batı toplumlarının inşa ettiği ve kolektif şuuraltını yansıtan metinler/anlatılar aracılığıyla tartışma ve mukayese konusu yapılır. İktidarın temsili figürü olan baba ve ona karşı kendi olma çabası veren oğul arasındaki çatışmanın merkeze alındığı romanda iktidara itaat ve isyan kültürleri, çalışmaya konu romanın yoğun metinlerarası ilişki içerisinde bulunduğu Kral Oidipus ve Rüstem ile Sührab anlatıları bağlamında irdelenir. Bu çalışmada Kırmızı Saçlı Kadın romanında otorite/iktidar ve özne arasındaki ilişki ve oğulun otorite karşısında kendini gerçekleştirme çabası üzerinde duruldu.

Anahtar Kelimeler
Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın, iktidar, Doğu-Batı.

Abstract
The East-West issue, which constituted the main thematic agenda of the Turkish novel from the 1970s to the 1940s, when class conflicts began to be discussed, has been a subject that Orhan Pamuk has emphasized in almost all of his novels since his first novel. Orhan Pamuk, who deals with the reality of the Turkish society, which experiences the conditions of being in a position between East and West geographically and culturally, in his novels, constructs the novel “Kırmızı Saçlı Kadın”on the basis of two texts, one of the East and the other of the West. In addition, he designs the fiction of the novel in the axis of the meaning that Eastern and Western thought ascribe to the relationship between competence and subject and their attitudes towards these two phenomena. The relationship between competence and the subject, which is handled through the symbols of father/son, master/apprentice in the novel, is made the subject of discussion and comparison through texts/narratives built by Eastern and Western societies and reflecting the collective subconscious. In the novel, which focuses on the conflict between the father, who is the representative figure of competence, and the son who tries to be himself against him, the cultures of obedience to power and rebellion are examined in the context of the narratives of King Oedipus and Rüstem and Sührab, in which the subject novel has an intense intertextual relationship. In this study, the relationship between authority/competence and the subject in the novel “Kırmızı Saçlı Kadın” and the son's effort to realize himself in the face of authority were emphasized.

Keywords
Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın, competence, East-West.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com