English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türk Belediye Sisteminde Personelin Yönetime Katılması Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Personnel Participation to Decision Making Process in Turkish Municipal System )

Yazar : Hasan Yaylı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 35
Sayfa : 61-80


Özet
Halkın güven ve desteğini sağlayarak, onların dilek ve önerilerine dayalı, katılımcı ve demokratik hizmet sunan yapılara dönüştürülen belediyeler, hemşehrilik bilincinin oluşmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunan, belde halkı içinde birliktelik, bütünlük, aidiyet ve dayanışma duygusunu geliştiren yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Demokrasi açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerde verimliliği ve etkinliği sağlamada da vazgeçilmez kurumlar olan belediyeler, kamu yönetiminde halkla en yakın ilişki içerisinde olan birimlerdir. Bunun doğal sonucu olarak yaşanan değişimlere ayak uydurabilmek ve halk memnuniyeti sağlayabilmek için belediyeler, halka sundukları hizmetlerde iyileştirme sağlayabilmek için stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Belediye hizmetlerinde en önemli noktalardan biri, bu hizmetlerin yerine getirilmesinde vatandaşların memnuniyetinin ne derece sağlanabildiğinin ölçülebilmesi ve düzeltici-önleyici faaliyetler geliştirilerek, vatandaş odaklı bir hizmet sunumu gerçekleştirilebilmesidir. Vatandaş odaklı hizmet sunumunun sağlanabilmesinin temel yolu da halkın karar alma süreçlerindeki etkinliğini pekiştirmekten geçmekte, bu da katılım yoluyla sağlanmaktadır. Diğer taraftan karar süreçlerine çalışan katılımının sağlanması da yönetime katılmanın bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Karar süreçlerine çalışanların aktif katılımının sağlanması ile personelin güdülenmesi, kararın kalitesinin iyileştirilmesi, kişisel amaçlarla örgütsel amaçların dengelenmesi, verimliliğin artması, personel devir hızının azalması, çatışma ve sürtüşmelerin önlenmesi sağlanır. Türk belediye sisteminin halk katılımı ve personel katılımı konusundaki esnekliği ölçme bağlamında yapılmış olan bu araştırma Türkiye deki il belediyelerinde yapılmıştır. Araştırma da 81 il belediyesinden 16 büyükşehir belediyesi çıkarılmış ve ana kütle 65 il belediyesi olarak alınmıştır. Örneklem belirlenirken bu 65 il belediyesinden 20 il belediyesi tesadüfi olarak seçilerek araştırma buralarda uygulanmıştır. Örneklem birimlerinden toplam 450 çalışan ile anket yapılmış ve geçerli 378 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Anketlerin pilot uygulaması Kırıkkale belediyesinde toplam 50 çalışan üzerinde yapılmış ve anket formunda gerekli düzenlemeler yapılarak anket tamamlanmıştır. <

Anahtar Kelimeler
belediye, yönetime katılma, halk katılımı, cinsiyet katılma ilişkisi

Abstract
Municipalities, that had been transformed into formations that serve democratic and participatory services which relied on desires and proposals of public by taking their trust and support, contribute to creation and flourishing of consciousness of townsmanship and also enhance sense of solidarity, integrity, belonging and cooperation among members of the town. Municipalities, as the closest service units to the public in terms of public administration, are the essential not only in terms of democracy but also for providing effectiveness and efficiency of local services. As a natural consequence, with aim of keeping pace with current developments to satisfy public needs, municipalities have begun to develop strategies for betterment of their services. One of the most crucial points in terms of municipality services is measuring of the level of public’s satisfaction in process of service providing and in that respect initiation of regulative and preventive practices to provide citizen-oriented services. The basic mechanism for sustaining the citizen oriented service rendering can be possible by strengthening the efficiency of public participation in decision making processes. On the other hand, ensuring the participation to decision making processes is also another dimension of the codetermination. By assuring of the active participation of the personnel to the decision making processes while motivation of the personnel, betterment of the decision’s quality, balancing of the personal aims with the aims of the organization, improvement of the productivity can be actualized, it also prevents diminishing of employee turnover rates together with clashes and conflicts. This research, that aims to analyze the elasticity concerning the public participation and personnel participation in Turkish Municipal system, initiated in provincial municipalities of Turkey. In this research, 16 metropolitan municipalities are not put under consideration and 65 provincial municipalities are taken into account as main subject. In determination of the sample, random selection is applied for 65 provincial municipalities and 20 of them are selected. Within these sample units, 450 personnel has been involved into survey and 378 valid survey are considered for evaluation. The pilot scheme of surveys are conducted on 50 personnel of Kırıkkale Municipality and in line with its results, necessary arrangements have been applied for finalization of the survey.

Keywords
Municipality, codetermination, public participation, the relationship between gender and participati

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com