English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

73 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

Giresun  2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTelman Nusretoğlu  
Bağımsızlığının İlk Yıllarında Azerbaycan’ın Sosyo-Kültürel Öze Dönüş Süreci ve Türkiye’nin Rolü Ss, 1-11
The Socio-Cultural Self-Return of Azerbaijan in the First Years of Independence and the Role of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1873
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Babanınoğlu  
Kırım’ın Kaybedilmesi Sürecinde Rusya’da Pugaçev İsyanı ve Osmanlı Devleti’nin İsyana Bakışı Ss, 13-27
The Pugachev Revolt in Russia in the Days of Losing the Crimea and the Ottoman View of the Revolt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Doğan  
Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu Ocakları ve Saray Teşkilatı Mensuplarının Tekâüte Ayrılması Meselesi ve Tekâüt Ulûfeleri: Ankara Damga Mukataası Örneği (1676-1683) Ss, 29-57
The Question of Retirement of the Members of the Kapıkulu Corps and the Palace Organization in the Ottoman Empire and ‘Tekâüt Ulûfesi’ (The Retirement Salary): The Case of Ankara Stamp Mukataa (1676 -1683)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Heper Mustafa Murat ÖNTUĞ  
Osmanlı-Safevi Savaşlarından Bir Safha: Bağdad Seferi’nin Hazırlıkları (1625/26) ve Taktiksel Mütalaalar Ss, 59-71
A Section from the Ottoman-Safavid War: Preparations for the Baghdad Expedition (1625/26) and Tactical Observations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Üren  
Ākāmü’l-Mercān’a Göre Hazar Ülkesi ve Türk Yurtları Ss, 73-92
Khazaria and Turkic Lands According to Ākām al-Marjān
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Barlak  
Korea in the Occupation Process and Abdürreşid İbrahim Ss, 93-109
İşgal Sürecindeki Kore ve Abdürreşid İbrahim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1830
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Çelik  
Tezâkîr Çerçevesinde Ahmed Cevdet Paşa’nın Eğitim Görüşlerinin Analizi Ss, 111-131
An Analysis of the Views of Ahmed Cevdet Pasha on Education in the Context of His Book Tezâkîr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1852
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Demir  
Bir Eğitimci ve Din Eğitimcisi Olarak Mehmet Akif Ersoy Ss, 133-145
Mehmet Akif Ersoy as an Educator and Religious Educator
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1836
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzettin Kutlu İrem Bekar  
Müze Olarak İşlevlendirilen Anıtsal Yapıların Trabzon Kızlar Manastırı Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi Ss, 147-165
An Evaluation of Monumental Buildings Reused as a Museum on the Example of the Kızlar Monastery in Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Tekin  
Atasözlerinden Örneklerle Kazan-Tatar Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşünde İyi(lik) ve Kötü(lük) Ss, 167-182
Good and Evil in the Traditional World View of the Kazan-Tatar Turks According to Proverbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Tacetdin Hallaç  
Türk Mitolojisinin Kaprisli ve Tutarsız Yaratığı: “Biçura” Ss, 183-201
The Capricious and Inconsistent Creature of Turkish Mythology: Biçura
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Fatih Ülken  
H. 1292/M. 1875-76 Tarihli Taş Baskı Bir Meyveler Münazarası: Ahmed Hayret-i Dağıstânî’nin Fevâkihü’l-Kulûb’u Ss, 203-224
A Lithograph About Discussions on the Fruits Dated to 1875-76: The Fevâkihü’l-Kulûb of Ahmed Hayret-i Dağıstânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı Memiş Baytimur  
Şizoid Kişilik Bozuklukları Üzerine: Nermin Yıldırım’ın Unutma Beni Apartmanı Romanında Süreyya Örneği Ss, 225-235
On Schizoid Disorder of Personality: The Case of Süreyya in the Novel Unutma Beni Apartmanı of Nermin Yıldırım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybüke Betül Doğan  
Eski Uygur Sivil Belgelerinde Erkekle İlgili Söz Varlığı Ss, 237-279
The Vocabulary of Men in the Old Uighur Civil Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan Şimşek Mehmet Anık  
The Failure of Liberalism in the Face of Humanitarian Issues in the Contemporary World Ss, 281-299
Çağdaş Dünyadaki İnsani Sorunlar Karşısında Liberalizmin İflası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Alptürker  
Kültürel Mirasın Korumasında Sivil Toplum Kuruluşları: Çadıra Doğan Güneş Örneği Ss, 301-309
Non-Governmental Organizations in the Protection of Cultural Heritage: The Case of ‘The Sun Rising on the Tent’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com